top of page

奶粉添加益生菌

[ 奶粉添加益生菌 ]

1. 奶粉添加益生菌, 寶寶係咪健康啲? no no 無科學證據證明

2. 奶粉添加益生菌, 多啲總好過無? no no 奶粉唔係無細菌食品, 世衛建議用70C水開奶, 以殺死部分細菌。 添加益生菌遇到70C度熱水會被殺死, 就算無被熱死,去到胃都俾胃酸酸死。 如果用低於70C 水,保住益生菌,細菌又殺唔死, 害到寶寶。

3. 母乳寶寶腸道益生菌相比奶粉寶寶更多, 點解?

母乳唔單止有probiotics (益生菌), 母乳獨有嘅寡聚糖(human milk oligosaccharides )仲係prebiotics(益生元), 响寳寶腸導形成有善環境,益細菌自己生身己長,呢D先係真正健康.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page